Ảnh minh họa

Về kiến nghị của cử tri Hồ Anh Dũng, Sở Nội vụ trả lời như sau:

Công văn số 2333/SNV-CCVC ngày 22/8/2023 của Sở Nội vụ trả lời một số huyện việc nâng bậc lương trước thời hạn. Theo đó, các trường hợp có thời gian nâng bậc lương thường xuyên trong năm 2024 sẽ thuộc đối tượng xét nâng trước thời hạn trong năm 2023 là đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 và số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.